مهنانیا., صادقی سفیدمزگیع. و آقاطهرانیع. (2016) “دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), صص 185-196. doi: 10.22067/ijasr.v8i1.46120.