صادقیك. و نوبختع. (2016) “اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(4), صص 466-477. doi: 10.22067/ijasr.v7i4.37866.