نصیریم., حق پرستع., محسن زادهم., حسن آبادیا., نصیریخ., رودباریز. و دوستیم. (2016) “تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), صص 154-161. doi: 10.22067/ijasr.v8i1.36772.