وافریع., روستائی علی مهرم., قوی حسین زادهن. و طالبیف. (2016) “اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), صص 197-205. doi: 10.22067/ijasr.v8i1.36450.