مرادیم., افضل زادها., بهگرم. و نوروزیانم. ع. (2015) “تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(3), صص 278-284. doi: 10.22067/ijasr.v7i3.35876.