کلانترم., یعقوبفرا. و خواجعلیف. (2016) “تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(4), صص 456-465. doi: 10.22067/ijasr.v7i4.33949.