ایزیج. و زرقیح. (2015) “مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(1), صص 58-65. doi: 10.22067/ijasr.v7i1.32445.