کارگرش., قربانیغ. ر. و خوروشم. (2015) “گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(3), صص 285-293. doi: 10.22067/ijasr.v7i3.27929.