هروی موسویع., گلیانا. و مدرسیس. (2016) “بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), صص 206-215. doi: 10.22067/ijasr.v8i1.22315.