سالاری نیاا., فتحی نسریم. ح., فرهنگ فره. و نعیمی پور یونسیح. (2013) “تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(4). doi: 10.22067/ijasr.v4i4.20332.