سبحانی رادس., بهگرم., وکیلیر. و الهی ترشیزیم. (2013) “تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(4). doi: 10.22067/ijasr.v4i4.20331.