باشتنیم., فروغیع., عدالتی نسبم. و فرهنگ فره. (2012) “اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(3). doi: 10.22067/ijasr.v4i3.16258.