سبحانی رادسعید, و الهی ترشیزیمهدی. 2016. “اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8 (2), 258-70. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i2.48997.