مهنانیابوالفضل, صادقی سفیدمزگیعلی, و آقاطهرانیعلیرضا. 2016. “دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8 (1), 185-96. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.46120.