نصیریمحمدرضا, حق پرستعلیرضا, محسن زادهمحمد, حسن آبادیاحمد, نصیریخدیجه, رودباریزهرا, و دوستیمحمد. 2016. “تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8 (1), 154-61. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.36772.