وافریعلیرضا, روستائی علی مهرمحمد, قوی حسین زادهنوید, و طالبیفریدون. 2016. “اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8 (1), 197-205. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.36450.