مرادیمسعود, افضل زادهاحمد, بهگرمهدی, و نوروزیانمحمد علی. 2015. “تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7 (3), 278-84. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i3.35876.