کلانترمجید, یعقوبفراكبر, و خواجعلیفریبرز. 2016. “تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7 (4), 456-65. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i4.33949.