ایزیجواد, و زرقیحیدر. 2015. “مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7 (1), 58-65. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i1.32445.