هروی موسویعلیرضا, گلیانابوالقاسم, و مدرسیسیدجلال. 2016. “بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8 (1), 206-15. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.22315.