سالاری نیا امیر, فتحی نسری محمد حسن, فرهنگ فر همایون, و نعیمی پور یونسی حسین. 2013. “تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4 (4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20332.