سالاری نیاامیر, فتحی نسریمحمد حسن, فرهنگ فرهمایون, و نعیمی پور یونسیحسین. 2013. “تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4 (4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20332.