سبحانی رادسعید, بهگرمهدی, وکیلیرضا, و الهی ترشیزیمهدی. 2013. “تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro)”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4 (4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20331.