باشتنیمسلم, فروغیعلیرضا, عدالتی نسبمهدی, و فرهنگ فرهمایون. 2012. “اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4 (3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i3.16258.