سبحانی رادس.; الهی ترشیزیم. اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 8, n. 2, p. 258-270, 9 جولای 2016.