مهنانیا.; صادقی سفیدمزگیع.; آقاطهرانیع. دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 8, n. 1, p. 185-196, 9 جولای 2016.