صادقیك.; نوبختع. اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 7, n. 4, p. 466-477, 16 ژانویه 2016.