نصیریم.; حق پرستع.; محسن زادهم.; حسن آبادیا.; نصیریخ.; رودباریز.; دوستیم. تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 8, n. 1, p. 154-161, 9 جولای 2016.