وافریع.; روستائی علی مهرم.; قوی حسین زادهن.; طالبیف. اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 8, n. 1, p. 197-205, 9 جولای 2016.