مرادیم.; افضل زادها.; بهگرم.; نوروزیانم. ع. تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 7, n. 3, p. 278-284, 19 دسامبر 2015.