کلانترم.; یعقوبفرا.; خواجعلیف. تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 7, n. 4, p. 456-465, 16 ژانویه 2016.