ایزیج.; زرقیح. مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 7, n. 1, p. 58-65, 23 می 2015.