کارگرش.; قربانیغ. ر.; خوروشم. گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 7, n. 3, p. 285-293, 29 دسامبر 2015.