هروی موسویع.; گلیانا.; مدرسیس. بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 8, n. 1, p. 206-215, 9 جولای 2016.