سالاری نیاا.; فتحی نسریم. ح.; فرهنگ فره.; نعیمی پور یونسیح. تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 4, n. 4, 17 مارس 2013.