سبحانی رادس.; بهگرم.; وکیلیر.; الهی ترشیزیم. تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 4, n. 4, 17 مارس 2013.