باشتنیم.; فروغیع.; عدالتی نسبم.; فرهنگ فره. اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 4, n. 3, 21 اکتبر 2012.