سبحانی رادس., & الهی ترشیزیم. (2016). اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه. پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(2), 258-270. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i2.48997