مهنانیا., صادقی سفیدمزگیع., & آقاطهرانیع. (2016). دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), 185-196. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.46120