صادقیك., & نوبختع. (2016). اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(4), 466-477. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i4.37866