نصیریم., حق پرستع., محسن زادهم., حسن آبادیا., نصیریخ., رودباریز., & دوستیم. (2016). تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), 154-161. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.36772