وافریع., روستائی علی مهرم., قوی حسین زادهن., & طالبیف. (2016). اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ. پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), 197-205. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.36450