مرادیم., افضل زادها., بهگرم., & نوروزیانم. ع. (2015). تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(3), 278-284. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i3.35876