کلانترم., یعقوبفرا., & خواجعلیف. (2016). تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(4), 456-465. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i4.33949