ایزیج., & زرقیح. (2015). مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار. پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(1), 58-65. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i1.32445