کارگرش., قربانیغ. ر., & خوروشم. (2015). گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(3), 285-293. https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i3.27929