هروی موسویع., گلیانا., & مدرسیس. (2016). بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(1), 206-215. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.22315