سالاری نیاا., فتحی نسریم. ح., فرهنگ فره., & نعیمی پور یونسیح. (2013). تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20332