سبحانی رادس., بهگرم., وکیلیر., & الهی ترشیزیم. (2013). تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(4). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20331