باشتنیم., فروغیع., عدالتی نسبم., & فرهنگ فره. (2012). اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس. پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(3). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i3.16258