(1)
سبحانی رادس.; الهی ترشیزیم. اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه. IJASR 2016, 8, 258-270.